0%

Simat

 

Simat (FeSiMn troska) je trosková stuhnutá zmes oxidov kremíka, horčíka, hliníka, mangánu a vápnika a vzniká ako vedľajší produkt z výroby ferosilikomangánu (FeSiMn). Po stuhnutí, vychladnutí a vybagrovaní trosky odliatej na vrstvy do troskových boxov sa vykonáva úprava kusovosti prostredníctvom drvenia a triedenia materiálu.

Na výrobok Simat vydal Technický a skúšobný ústav stavebný certifikát č. 00025/TSUS/B/2019.

Kamenivo Simat nemá negatívny vplyv na životné prostredie preukázané v posudku autorizovanej osoby Ingeo - laboratória, s. r. o., Žilina v zmysle vyhlášky MŽP 111/1993 Z.

Použitie

Simat sa používa ako kamenivo vhodnej kusovosti pri budovaní zemných telies, násypov, zásypov a ochranných vrstiev (ochranné vrstvy odvodňovacích systémov a inžinierskych sietí), ako zásypové materiál na hrubé zásypy a vyrovnávanie, ako posypový materiál na zimnú údržbu pozemných komunikácií a na rekultivačné úpravy terénov.

Balenie a doprava

Simat sa dodáva ako voľne ložený materiál. Na prepravu je možné použiť autá s výklopnou korbou alebo železničné vagóny určené na prepravu sypkých materiálov.

Kusovosť (mm)

0 - 16, 16 - 32, 32 - 64, 0 - 300

Ostatné údaje
% hmotnosti
nadsitné u každej frakcie
max. 15
zrnitosť pre jednotlivé frakcie
podľa STN 72 1512
cudzorodé častice
max. 4
otlkovosť
max. 50
mrazuvzdornosť (25 cyklov)
max. 5
nasiakavosť
max. 4
rozpadovosť
max. 5
sypná hmotnosť
cca. 1 500 kg/m3
merná objemová hmotnosť
cca. 3 000 kg/m3
Chemické zloženie v %
SiO2
CaO
Al2O3
MnO
MgO
FeO
K2O
Na2O
Simat
30 - 45
10 - 30
8 - 20
5 - 15
5 - 15
max. 2
max. 2
max. 2