0%

microsilica - sioxid

 

Microsilica – Sioxid /prímes druhu II/ je jemne disperzný práškový materiál sivej farby. Vyrába sa ako vedľajší produkt pri výrobe ferosilícia v elektrickej oblúkovej peci. Jemnozrnné kondenzované výpary oxidu kremičitého sa zachytávajú na tkaninových filtroch v odprašovacích jednotkách.

Pre kremičitý úlet do betónu MICROSILICA – SIOXID /prímes druhu II/ platí harmonizovaná norma STN EN 13263-1:2005 +A1:2009, vyhlásenie výrobcu o parametroch č. 01/2019/CPR a certifikát o nemennosti parametrov 1301 – CPR – 0432.

Fyzikálne údaje

Sypná hmotnosť v pôvodnej nezhutnenej forme je približne 0 až 450 kg/m3. V záujme zlepšenia manipulácie a prepravy zhutňovaním mikropeletizáciou je možné dosiahnuť sypnú hmotnosť v rozsahu 450 až 650 kg/m3. Jemnosť úletu vyjadrená merným povrchom (tzv. metóda BET) je pravidla v rozmedzí 15 až 35 m2/g, keď väčšina častíc má priemer 0,1 až 0,2 μm. Strata žíhaním L.O.I. pri 750°C je max. 4 %.

Použitie

Kremičitý úlet do betónu MICROSILICA – SIOXID /prímes druhu II/ sa používa v týchto oblastiach:

výroba prefabrikovaných zmesí určených k sanácii a reprofilácii betónových a železobetónových konštrukcií, hmotnostné zastúpenie Kremičitý úlet do betónu MICROSILICA – SIOXID /prímes druhu II/ 2,5 – 10 % z hmotnosti spojiva,
výroba betónov osobitných vlastností, množstvo Kremičitý úlet do betónu MICROSILICA – SIOXID /prímes druhu II/, ako prímesi, sa volí v rozmedzí 5 – 15 % z hmotnosti cementu,
výroba cementov v súlade s požiadavkami STN EN 197-1,
v gumárenskom a drevospracujúcom priemysle ako i v odvetviach nestavebnej výroby.

Balenie a doprava

Dodáva sa v prírodnom stave v pôvodnej forme balený do obalov (big-bagy, vrecia, sudy) s možnosťou nakládky na motorové vozidlá, resp. k preprave voľne loženého sa využívajú autocisterny. V prípade požiadavky zákazníka je možné dodanie Kremičitý úlet do betónu MICROSILICA – SIOXID /prímes druhu II/ zabezpečiť i v jeho upravenej forme peletizáciou.

Veľkosť častíc (μm)

Typ 0,1 - 0,2

Sypná hmotnosť (kg/m3)
Nezhutnená forma
Zhutnená forma
MICROSILICA - SIOXID
0 - 450
450 - 600
min. 600
Chemické zloženie v %
SiO2
Elementárny Si
CaO
Sírany (SO3)
Alkálie (Na2O ekv.)
Chloridy (Cl-)
Strata žíhaním
MICROSILICA - SIOXID
min. 85,0
max. 0,4
max. 1,0
max. 2,0
max. 6,0
max. 0,3
max. 4