0%

FeSiMn úlet

 

FeSiMn úlet je jemne disperzný práškový materiál hnedej farby, zachytený odprašovacími filtračnými jednotkami, ktorý vzniká ako vedľajší produkt pri výrobe FeSiMn. FeSiMn je zliatina železa, mangánu, kremíka a ďalších prímesí, používaná v hutníckom priemysle. FeSiMn úlet vzniká ako vedľajší produkt pri výrobe FeSiMn v elektrickej oblúkovej peci (EOP). Spaliny oxidov mangánu a ďalších prvkov sa zachytávajú na tkaninových filtroch v odprašovacích jednotkách EOP.

Na produkt FeSiMn úlet bol vydaný certifikát systému riadenia výroby.

Použitie

FeSiMn úlet sa používa ako druhotná surovina (pôvodný nezhutnený, mikropeletizovaný, brikety) na výrobu ferozliatin a ako druhotná surovina pri výrobe železných a neželezných kovov.
Slovenská inšpekcia životného prostredia v rozhodnutí č. 5765/77/2020-27815/2020/770010203/Z77 zo dňa 27. 08. 2020 nepovolila použitie vedľajšieho produktu na zásypy a sanáciu závalového pásma.

Balenie a doprava

FeSiMn úlet sa dodáva v sypkej forme (prirodzenom stave alebo mikropeletizovaný) na zaplachtovaných nákladných automobiloch, železničných vagónoch, cisternách alebo vo veľkokapacitných vreciach (big-bag) podľa daných pracovných postupov. V prípade požiadavky je možné dodanie vo forme brikiet.