0%

FeMn úlet

 

FeMn úlet je jemne disperzný práškový materiál hnedej farby, zachytený odprašovacími filtračnými jednotkami, ktorý vzniká ako vedľajší produkt pri výrobe FeMn. FeMn je zliatina železa, mangánu a ďalších prímesí, používaná v hutníckom priemysle. FeMn úlet vzniká ako vedľajší produkt pri výrobe FeMn v elektrickej oblúkovej peci (EOP). Spaliny oxidov mangánu a ďalších prvkov sa zachytávajú na tkaninových filtroch v odprašovacích jednotkách EOP.

Na produkt FeMn úlet bol vydaný certifikát systému riadenia výroby.

Použitie

FeMn úlet sa používa ako druhotná surovina (pôvodný nezhutnený, mikropeletizovaný, brikety) na výrobu ferozliatin a ako druhotná surovina pri výrobe železných a neželezných kovov.
Slovenská inšpekcia životného prostredia v rozhodnutí č. 5765/77/2020-27815/2020/770010203/Z77 zo dňa 27. 08. 2020 nepovolila použitie vedľajšieho produktu na zásypy a sanáciu závalového pásma.

Balenie a doprava

FeMn úlet sa dodáva v uzatvorených kontajneroch, uzatvorených veľkokapacitných nepriepustných obaloch ložených v uzavretých prepravných prostriedkoch, resp. cisternách. Nesmie byť prepravovaný voľne ložený v iných prepravných prostriedkoch ako v cisternách alebo v špeciálnych uzatvorených kontajneroch.