0%

CaSi úlet

 

CaSi úlet je jemne disperzný práškový materiál sivej farby. Vzniká ako vedľajší produkt pri výrobe FeSiCa v elektrickej oblúkovej peci. Spaliny oxidu kremičitého sa zachytávajú na tkaninových filtroch v odprašovacích jednotkách.

Na produkt CaSi úlet bol vydaný certifikát systému riadenia výroby.

Použitie

CaSi úlet sa používa ako druhotná surovina (pôvodný nezhutnený, čiastočne zhutnený alebo zhutnený, resp. briketovaný) na výrobu ferozliatin, ako druhotná surovina pri výrobe železných a neželezných kovov, ako druhotná surovina v pôvodnej prachovej forme alebo spracovaný na CaSi úlet brikety pri sekundárnej výrobe ferozliatin, do liacich práškov a na výrobu slinku.
Slovenská inšpekcia životného prostredia v rozhodnutí č. 5765/77/2020-27815/2020/770010203/Z77 zo dňa 27. 08. 2020 nepovolila použitie vedľajšieho produktu na zásypy a sanáciu závalového pásma.

Balenie a doprava

CaSi úlet sa dodáva v sypkej forme (prirodzenom stave alebo zhutnený) v cisternách, kontajneroch alebo na zaplachtovaných nákladných automobiloch, železničných vagónoch, cisternách, alebo vo veľkokapacitných vreciach (big-bag) podľa daných pracovných postupov. V prípade požiadavky je možné dodanie vo forme brikiet.